Seværdigheder i Isle of Man

Coat of arms: Isle of Man

11:16:00

Landekode ISO IM

Telefonopkald +44-1624

Tidszone Europe/Isle_of_Man

Hovedstad Douglas

Mest populære byer

AndreasAyre Sheadingpopulation:1 428
ArboryRushen Sheadingpopulation:1 747
BallaughMichael Sheadingpopulation:1 042
BraddanMiddle Sheadingpopulation:3 586
BrideAyre Sheadingpopulation:401
CastletownRushen Sheadingpopulation:3 097
DouglasMiddle Sheadingpopulation:27 938
GermanGlenfaba Sheadingpopulation:1 024
JurbyMichael Sheadingpopulation:797
LaxeyGarff Sheadingpopulation:1 768
LezayreAyre Sheadingpopulation:1 237
LonanGarff Sheadingpopulation:1 533
MalewRushen Sheadingpopulation:2 262
MarownMiddle Sheadingpopulation:2 086
MaugholdGarff Sheadingpopulation:977
MichaelMichael Sheadingpopulation:1 431
OnchanGarff Sheadingpopulation:8 803
PatrickGlenfaba Sheadingpopulation:1 294
PeelGlenfaba Sheadingpopulation:5 093
Port ErinRushen Sheadingpopulation:3 530
Port St. MaryRushen Sheadingpopulation:1 957
RamseyAyre Sheadingpopulation:7 309
RushenRushen Sheadingpopulation:1 591
SantonMiddle Sheadingpopulation:691

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning